Verkoopsvoorwaarden

Afsluiten van de verkoop

De verkoopsovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening ervan. Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger zijn echter slechts geldig na goedkeuring door de directie.

Aanvaarding

De koper erkent kennis te hebben genomen van de typen hierbijgevoegd en aanvaardt de technische uitvoeringen en beperkingen vermeld in de technische documentatie. Ondertekening van de leveringsbon door de koper of diens aangestelde sluit aanvaarding van de levering in.

Leveringstermijn

De bedongen leveringstermijn begint pas te lopen op het moment dat de koper alle noodzakelijke gegevens aan de verkoper bezorgd heeft. Alle goederen dienen geleverd en afgenomen worden in de bedongen periode. Na verloop van deze termijn heeft de verkoper het recht de prijs der nog niet afgenomen goederen op te eisen.

Betalingen

De facturen zijn betaalbaar op de hoofdzetel of op de plaats van levering en dit ten laatste op het ogenblik van levering. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen lever- en betalingstermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een rente op van 6%/jaar ingaande op de factuurdç1tum. Bovendien zullen alle onbetaalde en vervallen facturen en bedragen verhoogd worden met 10% of een minimum van 125 € ten titel van schadevergoeding en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Eigendomsvoorbehoud

Tot n de volledige betaling van de prijs blijven de goederen eigendom van de verkoper. Te dien einde verbindt de koper er zich toe deze goederen niet te incorporeren zolang de volledige betaling niet is uitgevoerd.

Schadebeding

In geval dat onderhavige overeenkomst door een partij eenzijdig verbroken of geannuleerd wordt, zal zij de andere partij hiervoor integraal schadeloos moeten stellen. Elke partij mag hiertoe de geleden schade bewijzen volgens gemeen recht. Bij verbreking of annulatie door één van de partijen meer dan 12 werkweken verwijderd van de eerste dag van de bedingen leveringstermijn, dan dient de partij die verbreekt of annuleert een vergoeding te betalen ten belope van een forfaitair bedrag van 20% van de overeengekomen aannemingssom.

Bevoegdheidsclausule

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen in uitvoering van onderhavige overeenkomst zowel betreft de interpretatie als de uitvoering ervan, zal uitsluitend onderworpen worden aan de rechtbank van Antwerpen.

Dienst-na-verkoop

Gedurende de eerste 6 maanden volgend op de oplevering en betaling zal de verkoper gratis nazorg verlenen. Na het verstrijken van deze periode wordt een forfaitair bedrag aangerekend ten titel van vervoerskosten inclusief het eerste werkuur van 90 € excl. btw.

Publiciteit

De koper verklaart zich akkoord met het laten fotograferen van de buitenkant van zijn/haar woning door of in opdracht van de verkoper, vooraleer en/of nadat de werken werden uitgevoerd en dit onbeperkt in tijd met als doel de foto’s te gebruiken voor marketing en promotie. Personen noch straatnamen worden herkenbaar in beeld gebracht en er wordt geen melding gemaakt van adres­gegevens.